Contact Us

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

AZ IT-GLOBAL BUSINESS KFT. ÁLTAL SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉK. © 2015 - 2020 MINDEN JOG FENNTARTVA

Jelen szabályzat az IT-Global Business Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 9721 Vasalja, Deák Ferenc utca 1., cégjegyzékszám: 18-09-112467, képviseli: Bokor Richárd ügyvezető) (továbbiakban: Szervező) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

BEVEZETÉS

 1. A nyereményjátékot az IT-Global Business Kft. (székhely: 9921 Vasalja, Deák Ferenc u. 1., cégjegyzékszáma: 18-09-112467, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a vállalkozás közösségi oldalának népszerűsítése céljából.

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).​

A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: e-név és e-mail cím.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges továbbá: a regisztráció, amit ITT megtehetsz és utángyártott toner vásárlás minimum nettó: 30.000 Ft értékben.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.
 

A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási kötelezettséggel.
 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

III. NYEREMÉNYJÁTÉK HOSSZA

A jelen Nyereményjáték 2020. június 12-én 10:00 órakor indul, és 2020. június 26-án 23:59 óráig tart.

IV. JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

 1. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége
   

 2. A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

V. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

 1. A Játék nyereménye, a sorsolás
   

 2. A Játék főnyereménye egy 60.000 Ft értékű nyomtató,
  (Epson WorkForce Pro WF-5110DW wifi-s üzleti tintasugaras nyomtató)

  + továbbá kisorsolásra kerül 3 darab nettó: 10 000 Ft értékű iskolakezdési utalvány

  minden résztvevőnek egy felfújható PVC strandlabdát adunk ajándékba

  A sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a Szervező székhelyén tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.
   

 3. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell facebook privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény 1 kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe, e-mail címe).
   

 4. Szervező a sorsoláson 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező. 5.2. pontban foglaltak szerinti értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.
   

 5. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.
   

 6. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

VI. JÁTÉKOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.
 

Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.
 

Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.
 

A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül
 

A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.
 

A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 9921 Vasalja, Deák Ferenc u. 1. vagy e-mail címén:. office@it-global.hu.

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben - a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre - vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 1.) végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cégek vesznek részt: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), IT-Global Business Kft (székhely: 9921 Vasalja, Deák Ferenc u. 1.) azzal, hogy ezen cégek a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt, a sorsolás közzétételéig kezeli.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Játékkal kapcsolatos információk https://www.facebook.com/itglobalbusinesskft/ internetes oldalon találhatóak meg.
   

 2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.
   

 3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

KÉSZÜLT

 1. Zalaegerszeg, 2020. június 11.

NYEREMÉNYJÁTÉK

AZ IT-GLOBAL BUSINESS KFT. ÁLTAL SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉK. © 2015 - 2020 MINDEN JOG FENNTARTVA

0